Office Hours

DIMENSIONERP

DimensionERP
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Online ระบบหลายมิติ
โปรแกรมบัญชี DimensionERP ออกแบบและพัฒนาในโครงสร้างที่เป็น Multi
Dimensions การบันทึกรายการแบบหลายมิติ
ทำให้สามารถนำข้อมูลในซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP ไปวิเคราะห์ได้ทุกมุมมอง
เพื่อที่จะวางแผนต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปัจจัยได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน IT  ทำให้สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  DimensionERP เป็นโปรแกรมบัญชี Online โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing พร้อมใช้งานผ่านระบบ Internet โดยไม่ต้องมีเครื่อง Server และการติดตั้ง
การดูแล ที่ยุ่งยาก